Przejdź do treści Przejdź do menu

PEDAGOG I PSYCHOLOG

Psycholog - Dariusz Lukas

(33) 811-61-99 wew. 21

- poniedziałek 10.30 - 11.30 i 13.30 - 14.30

- wtorek 08.00 - 15.00

- środa 11.45 - 12.30 i 13.30 - 14.30

- czwartek 08.00 - 15.00

- piątek 08.00 - 12.15

Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele mogą korzystać z niej dobrowolnie i nieodpłatnie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

- z niepełnosprawności

- z niedostosowania społecznego

- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

- ze szczególnych uzdolnień

- ze specyficznych trudności w uczeniu się

- z zaburzeń komunikacji językowej

- z choroby przewlekłej

- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

- z niepowodzeń edukacyjnych

- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi
- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
- rodzicami uczniów
- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi
- placówkami doskonalenia nauczycieli
- innymi szkołami i placówkami
- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
- ucznia
- rodziców ucznia
- dyrektora szkoły
- nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem
- pielęgniarki szkolnej
- poradni
- pracownika socjalnego
- asystenta rodziny
- kuratora sądowego.
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.