BASEN

KOMUNIKAT
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  informujemy, iż od dnia 26.10.2020r. basen przy Zespole Szkół Ogólnokształcących zostanie ponownie otwarty dla:
- osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego,
- osób biorących udział w zajęciach sportowych,
- uczniów – w ramach zajęć w szkole.
KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z BASENU:
- grupy szkolne realizujące zadania dydaktyczne (publiczne i niepubliczne placówki oświatowe),
- uczniowskie kluby sportowe,
- podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportu,
- kluby sportowe.
Z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 2016) w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej informuje, że według aktualnych badań woda w małym i dużym basenie spełnia wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
Szczegółowe
wyniki badań dostępne w dziale administracyjno-gospodarczym placówki.

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni