INFORMACJA!

25-03-2020 6:16

Szanowni Państwo,

zgodnie Rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1, wprowadziliśmy w naszej szkole nauczanie na odległość.

Nauczyciele przedmiotów realizują tematykę zajęć lekcyjnych zgodnie z opracowanym rozkładem materiału opartym o podstawę programową. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z godzinowym planem zajęć lekcyjnych dla danego oddziału, przez e- dziennik z wykorzystaniem materiałów Platformy Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN i innych lub w trybie on-line w dniu, w którym są te zajęcia zaplanowane.

Przy realizacji treści nauczania z przedmiotów postaramy się uwzględnić w poszczególnych dniach tygodnia: równomierne obciążenie uczniów, zróżnicowanie zajęć, możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie przemienne kształcenia zużyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Konsultacje z nauczycielami odbywać się będą za pośrednictwem mobidziennika.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły kontakt z kierownictwem oraz sekretariatem możliwy będzie pod numerem telefonu 33 811-92-21, pod adresem e-mail sekretariat@zsoak.pl oraz poprzez dziennik elektroniczny.

Bieżące komunikaty dotyczące funkcjonowania szkoły publikowane będą na szkolnej stronie internetowej oraz przesyłane przez dziennik elektroniczny.

Dorota Siwik
Dyrektor szkoły